O nas

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zainteresowanych pielęgnowaniem dawnych tradycji,  przekazywaniem wiedzy w zakresie ginących zawodów.

Jesteśmy specjalistami z różnych dziedzin, pasjonatami, wciąż zgłębiamy wiedzę na temat naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego, historii kraju. To co umiemy- przekazujemy dalej.

Naszym celem była, jest i będzie m.in. edukacja w zakresie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, uprawa roślin włóknistych i pozyskiwanie włókna.

 

Jako Zagroda Edukacyjna jesteśmy wpisani do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych: 

Prowadzimy Pracownię Rzemiosł Dawnych 

Jesteśmy partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Należymy do Miejsc z Duszą- Partnerstwa Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur

Otrzymaliśmy Certyfikat Produkt Warmia-Mazury

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

Prowadzimy warsztaty dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, program Wspólnie dla Dziedzictwa

 

STATUT  STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej:  Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego.

 • 2
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Żerdno, gm. Czaplinek
 2. Teren działania Stowarzyszenia stanowi Rzeczpospolita Polska , kraje Unii Europejskiej oraz pozostała część świata.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie może na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym posługiwać się tłumaczeniem nazwy na wybrane języki obce.
 7. Stowarzyszenie może być członkiem lub założycielem związków stowarzyszeń, lokalnych grup działania i innych organizacji.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Zarząd może pełnić funkcje zarządcze za wynagrodzeniem. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 9. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych.
 10. Stowarzyszenie używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia oraz pieczęci imiennych.

Rozdział II

Cele i formy działania

 • 3

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:

 1. Promocję i rozwój obszarów wiejskich
 2. Kultywowanie tradycji wiejskich, tradycji narodowych wśród dzieci, młodzież i dorosłych.
 3. Edukacja w zakresie dawnych rzemiosł i ginących zawodów
 4. Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła
 5. Promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego
 6. Integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
 7. Edukacji na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej
 8. Popularyzację idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na wsi, zwłaszcza turystyki wiejskiej
 9. Promocja produktów i usług lokalnych
 10. Promocje i upowszechnianie sportu, zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku, podniesienie świadomości ekologicznej i zasad zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych
 11. Rozbudzenie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 12. Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury ,sportu, a także turystyki na terenach wiejskich,
 13. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, oraz krajoznawstwa,
 14. Dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu,
 15. Prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu integrację oraz aktywizację  społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich
 16. Ochrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- zawodowej kobiet i ich rodzin,
 17. Wsparcie osób niepełnosprawnych.
 18. Ochrona i poprawa bezpieczeństwa obywateli polskich
 19. Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju.
 21. Propagowanie historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 22. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,
 23. Upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych
 24. Budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,
 25. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 26. Kształtowanie i rozwój postaw prorodzinnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną:

 • 4
 1. prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo.
 2. działalność edukacyjną i dydaktyczną oraz realizację zajęć edukacyjnych z zakresu  dawnych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła
 3. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu, jego walorów przyrodniczych rekreacyjnych i turystycznych, oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także uczestnictwo w takich wydarzeniach.
 4. tworzenie programów edukacji historycznej i ekologicznej dla oświaty,
 5. inicjowanie i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,
 6. współdziałanie w rozwijaniu aktywności sportowo – rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi,
 1. przeciwdziałanie i zwalczanie objawów patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania, niegospodarność itp.
 2. wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
 3. pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, na działalność statutową Stowarzyszenia.
 4. koordynowanie i udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia,
 5. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych
 6. inne działanie sprzyjające rozwojowi nie stojące w sprzeczności ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 7. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 8. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
 9. organizowanie szkoleń i spotkań mieszkańców w celu aktywnego ich uczestnictwa w życiu publicznym i zachęcenia do wzięcia udziału w procesie rozwoju społeczności lokalnych
 1. reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin
 2. współdziałanie i organizowanie działalności na rzecz polepszenia warunków życia,
 3. wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie rozwoju i usprawnienia działalności szkoły i pracy pozaszkolnej.
 4. Patriotyczno-obronne i sportowe działania na swych członków oraz dzieci, młodzieży i dorosłych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
 5. kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, zajęć edukacyjnych.
 6. propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań.
 7. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, płetwonurkowania i innych.
 8. Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w ramach dziedzin wymienionych w niniejszym paragrafie.
 9. Działania edukacyjne, warsztatowe, informacyjne na rzecz rodziny.
 • 5

Wypracowane przez organizację i jej podopiecznych, dochód Stowarzyszenie będzie przeznaczało na realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych:

 1. związanych z pomocą społeczną,
 2. działalnością charytatywną,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. kultura i nauką,
 5. oświata i wychowaniem,
 6. promocja i organizacja wolontariatu,
 7. ochroną środowiska naturalnego,
 8. zabezpieczenie dóbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
 10. ochrony i promocji zdrowia,
 11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 13. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 15. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 16. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 17. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 18. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 19. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 20. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 22. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 23. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 24. ratownictwa i ochrony ludności,
 25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 26. wspierania polskich młodych talentów w kraju i zagranicą.
 • 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego, a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność odpłatną prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd reprezentowany przez Prezesa Zarządu. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Prezesa i 1 z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 7
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
  2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Terminowego opłacania składek członkowskich.
 9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Utrata członkostwa następuje na skutek:

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

na pisemny wniosek trzech członków

nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 8
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na wniosek m.in. dwóch członków stowarzyszenia wybór może odbywać się w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Od uchwał zarządu i Komisji rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty ustanowienia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała walnego Zebrania jest ostateczna.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głoso­waniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek musi być rozpatrzony w okresie 14 dni. Walne Zgromadzenie Członków zwołane na wniosek uprawnionej liczby członków musi być zwołane przez Zarząd w okresie 7 dni.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

Uchwalanie zmian statutu.

Wybór i zmiana wszystkich władz Stowarzyszenia.

Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwalanie budżetu.

Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i częstotliwości opłacania składek członkowskich.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 • 9
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Walne Zgromadzenie spośród swoich członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje i zarządza Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

Realizacja celów Stowarzyszenia.

Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

Sporządzanie planów pracy i budżetu.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Przyjmowanie i skreślanie członków.

Pobieranie składek członkowskich.

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

Nadzór nad realizowanymi projektami.

 • 10
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie działalności Zarządu.

Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. W przypadku, kiedy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 11
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. Ze składek członkowskich.
  2. Z darowizn, spadków, zapisów.
  3. Z dotacji i ofiarności publicznej.
  4. Z dochodów z majątku stowarzyszenia.
  5. Z odsetek, dochodów od kapitału.
  6. Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  7. Z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, która jest prowadzona z dotacji, darowizn, składek członkowskich.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie oraz w kasie Stowarzyszenia.
 3. Osobami uprawnionymi do wszelkich operacji związanych z założeniem, prowadzeniem i obsługą konta Stowarzyszenia są: Prezes i Skarbnik Zarządu.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu. W przypadku braku predyspozycji Prezesa Zarządu do podpisywania umów i oświadczeń podpisy mogą złożyć pozostali członkowie Zarządu działający łącznie
 7. Prezes Zarządu pełni funkcję kierowniczą w organizacji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.